بازنگري «مشخصات فني عمومی سامانه‌های آبياری و زهكشی» [نشريه شماره ۱۰۸]

این نشریه با کد ۱۰۸ را می‌توانید از تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور دانلود و مشاهده نمایید.

بهره‌گيري از ضوابط، معيارها و استانداردهاي ملي در تمامي مراحل طراحي، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري طرح‌های عمرانـی بـا رويكرد كاهش هزينه، زمان و ارتقاي كيفيت، از اهميتي ويژه برخوردار مي‌باشد. پیشرفت روزافزون علوم فنی مهندسی و اسـتفاده از فناوري‌های نوين در مطالعه و اجراي طرح‌هاي مهندسي، بازنگری مستمر استانداردهـا و ضـوابط و معيـارهـاي فنـي را ايجـاب می‌كند. يكي از اين استانداردها، مشخصات فني عمومي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي مي‌باشد كه در سال ۱۳۶۸ با عنوان ضـوابط و معیارهای فني شبكه‌هاي آبياري و زهكشی (مشخصات فني عمومي) با شماره ۱۰۸ توسط سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر و جهت استفاده به دستگاه‌هاي اجرايي و مشاوران و پیمانكاران ابلاغ گردید. نشريه ۱۰۸ نقـش مـوثر و مثبتـي در اجـراي كارهـاي مختلف ساختماني شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و حفاظت و ساماندهي رودخانه‌هاي كشور ايفا نموده است.