انتشار «ضوابط انتخاب و بهره‌برداري از تجهيزات اندازه‌گيري آب در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي»

این نشریه که زیر نظر دفتر استانداردها و طرحهاي آب و آبفا وزارت نیرو توسط مهندسین مشاور پراهوم تهیه شد توسط نظام فنی و اجرایی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد. این ضابطه با کد ۸۳۳ را می‌توانید از تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور دانلود و مشاهده نمایید.

چکیده:

اين ضابطه چگونگي انتخاب و نحوه بهره‌برداري از سازه‌‌هاي تنظيم و اندازه‌گيري جريان، ثبت و نگهداري و پردازش داده‌‌ها و اشكال مختلف گزارش‌‌دهي را در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي ارائه مي‌‌كند. در اين ضابطه اصول كلي و اطلاعات پايه‌‌اي روابط تجربي اندازه‌گيري جريان به صورت كلي توضيح داده مي‌شود، شبكه نقاط اندازه‌گيري، نوع و تركيب تجهيزات و سازه‌‌ها به روشني تعريف‌شده و سازمان كلي و وظايف و مسووليت‌‌هاي افراد و دستورالعمل‌‌هاي لازم مشخص مي‌گردد. امكانات و محدوديت‌هاي سازه‌ها و تجهيزات اندازه‌گيري و ضوابط انتخاب و نحوه بهره‌برداري از اين تجهيزات در شبكه‌هاي آبياري ثقلي و تحت فشار در مراحل مطالعه و طراحي، ساخت و بهره‌برداري ارائه مي‌شود. همچنين ضوابط و معيارهاي بازرسي تجهيزات سامانه اندازه‌گيري و راهكارهاي تشخيص مشكلات هريك از سازه‌هاي اندازه‌گيري در دست بهره‌برداري و يا ساخت، تشريح مي‌شود. در عين حال در كنار معرفي چند نوع سازه اندازه‌گيري كاربردي مورد استقبال در شبكه‌ها، انواع و مشخصات تكامل يافته چند نوع سازه اندازه‌گيري مرسوم در شبكه‌هاي كشور معرفي مي‌شود.