برگزاری وبینار «راهنمای بهره‌گیری از سامانه‌های خودکار در شبکه‌های آبیاری»

در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور در سال 1400، کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی نسبت به برگزاری وبینار آموزشی معرفی ضابطه «راهنمای بهره‌گیری از سامانه‌های خودکار در شبکه‌های آبیاری و زهکشی» در روز دوشنبه مورخ 1400/10/06 با همکاری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان، اقدام نمود.

این راهنما توسط شرکت مهندسین مشاور پراهوم با مسئولیت آقای مهندس احمد جعفری تهیه شده است و در این وبینار مهندس احمد جعفری، مهندس رضا کیانی، مهندس علی اصفهلانی، سرکارخانم دکتر نایب‌لویی و دکتر رحیم جعفری به ارائه مطالب پرداختند.