موقعیت طرح‌ها و پروژه‌ها

موقعیت طرح‌ها
موقعیت طرح‌ها و پروژه‌های مهندسین مشاور پراهوم در کشور.

طرح‌های سدسازی و خط انتقال اربیل- کردستان عراق

موقعیت طرح‌ها و پروژه‌های مهندسین مشاور پراهوم در اربیل عراق(مطالعات مرحله اول).