کارفرمایان

نام کارفرماآدرس الکترونیکی
وزارت نیرو، دفتر طرح استانداردها(طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور)http://waterstandard.wrm.ir
سازمان جهاد کشاورزی استان ایلامhttps://ilam.maj.ir
شرکت آب منطقه‌ای ایلامhttp://www.ilrw.ir
شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقیhttp://www.azarwater.ir
شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربیhttp://www.agrw.ir
شرکت آب منطقه‌ای تهرانhttps://www.thrw.ir
شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالیhttp://www.wnkh.ir
شرکت آب منطقه ای گلستانhttp://www.gsrw.ir
شرکت آب منطقه‌ای قزوینhttp://www.qzrw.ir
سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقیhttp://www.eaj.ir
سازمان جهاد کشاورزی همدانhttp://hm.agri-jahad.ir
اداره کل راه و شهرسازی استان تهرانhttps://tehran.mrud.ir