فلوم ساده

انتشار «ضوابط انتخاب و بهره‌برداري از تجهيزات اندازه‌گيري آب در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي»

این نشریه که زیر نظر دفتر استانداردها و طرحهاي آب و آبفا وزارت نیرو توسط مهندسین مشاور پراهوم تهیه شد توسط نظام فنی و اجرایی کشور سازمان برنامه و بودجه…

ادامه مطلب

بازنگري «مشخصات فني عمومی سامانه‌های آبياری و زهكشی» [نشريه شماره ۱۰۸]

این نشریه با کد ۱۰۸ را می‌توانید از تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور دانلود و مشاهده نمایید. بهره‌گيري از ضوابط، معيارها و استانداردهاي ملي در تمامي مراحل طراحي، اجرا،…

ادامه مطلب