بازنگری مشخصات فني عمومي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي (تجديد نظر اول)

پيشگفتار  نشریه ۱۰۸ (تجدید نظر اول)
بهره‌گيري از ضوابط، معيارها و استانداردهاي ملي در تمامي مراحل طراحي، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري طرح‌های عمرانـی بـا رويكرد كاهش هزينه، زمان و ارتقاي كيفيت، از اهميتي ويژه برخوردار مي‌باشد. پیشرفت روزافزون علوم فنی مهندسی و اسـتفاده از فناوري‌های نوين در مطالعه و اجراي طرحهاي مهندسي، بازنگری مستمر استانداردهـا و ضـوابط و معيـارهـاي فنـي را ايجـاب می‌كند. يكي از اين استانداردها، مشخصات فني عمومي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي مي‌باشد كه در سال ۱۳۶۸ با عنوان ضـوابط و معیارهای فني شبكه‌هاي آبياري و زهكشی (مشخصات فني عمومي) با شماره ۱۰۸ توسط سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر و جهت استفاده به دستگاه‌هاي اجرايي و مشاوران و پیمانكاران ابلاغ گردید. نشريه ۱۰۸ نقـش مـوثر و مثبتـي در اجـراي كارهـاي
مختلف ساختماني شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و حفاظت و ساماندهي رودخانه‌هاي كشور ايفا نموده است.

گسترش دامنه كارهاي مربوط به اين حوزه و به روز كردن آن با توجه به فناوري‌هاي نوين و تجربيات ملي و همچنين
با ابلاغ برخي نشريات و به خصوص آيين‌نامه‌هاي مختلف نظير آيين‌نامـه بـتن ايـران، بـازنگري و تجديـد نظـر و تكميـل مشخصات فني عمومي سامانه‌هاي آبياري و زهكشی را ضروري ساخته است.
طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو كه رسـالت تـدوين ضـوابط و معيارهـاي طراحـي در
زمينه‌هاي مختف آب كشور را به عهده دارد با كسب بازخوردهاي اجرايي استفاده از اين نشريه در دو دهه اخير، اقدام بـه بازنگري نشريه حاضر بر اساس آخرين استانداردهاي ملي و بين‌المللـي نمـوده اسـت تـا در عمليـات اجرايـي طـرح‌هـاي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي و مهندسي رودخانه مورد استفاده قرار گيرد.
با توجه به اهميت مبحث فوق، امور آب وزارت نيرو در قالـب طـرح تهيـه ضـوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب
كشور، تهيه نشريه «بازنگري مشخصات فني عمومي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي» را با هماهنگي امور نظـام فنـي و معاونت اجرايي نظارت راهبردي رييس‌جمهور در دستور كار قرار داد و پـس از تهيـه، آن را بـراي تاييـد و ابـلاغ بـه عوامل ذينفع نظام فني و اجرايي كشور به اين معاونت ارسال نمود كه پس از بررسي، براساس ماده ۲۳ قانون برنامـه و بودجه و آيين‌نامه استانداردهاي اجرايي مصوب هيات محترم وزيران و طبـق نظـام فنـي اجرايـي كشـور (مصـوب شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷ ه- مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هيات محترم وزيران) تصويب و ابلاغ گرديد.
بدين وسيله معاونت نظارت راهبردي از تلاش و جديت رييس امور نظام فني جناب آقاي مهندس غلامحسين حمـزه
مصطفوي و كارشناسان محترم امور نظام فني و نماينده مجري محترم طرح تهيه ضـوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس محمد ابراهيم‌نيا و متخصصان همكار در امر تهيـه و نهـايي نمـودن ايـن نشـريه، تشكر و قدرداني مي‌نمايد و از ايزد منان توفيق روزافزون همهي اين بزرگواران را آرزومند ميباشد.
اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص اين نشريه ما را در اصلاحات بعدي ياري فرمايند.
معاون نظارت راهبردي
پاييز ۱۳۹۲

برای دسترسی به سایت نظام فنی  و اجرایی کشور و دانلود نشریه ۱۰۸ اینجا کلیک کنید.