شبکه آبیاری و زهکشی چم ژاب و ارمو

مشخصات پروژه:

  • موقعیت پروژه: 145 کیلومتر از ایلام
  • کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام
  • مرحله مطالعاتی: مطالعات مرحله اول، دوم وسوم

مشخصات شبکه آبیاری:

  • کل مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری: ۱۳۷۰ هکتار
  • سطح اراضی توسعه: ۱۳۷۰ هکتار
  • حجم آب سطحی: ۲۸ میلیون مترمکعب

روش‌های آبیاری:

  • مساحت تحت پوشش آبیاری بارانی تحت فشار: ۹۷۰ هکتار
  • مساحت تحت پوشش آبیاری قطره‌ای: ۴۰۰ هکتار

اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

شبکه آبیاری: ایستگاه پمپاژ:
طول خطوط لوله انتقال: ۳۹۰۰متر
قطر: ۶۰۰-۷۰۰میلیمتر
خطوط لوله اصلی و درجه ۱: ۱۰۷۰۰ متر
قطر: ۹۰-۷۰۰میلیمتر
طول خطوط لوله درجه ۲: ۷۲۰۰ متر
قطر: ۹۰-۳۵۰میلیمتر
ظرفیت آبگیر: ۱ متر مکعب بر ثانیه
ارتفاع پمپاژ: دشت چم ژاب ۱۴۵ متر و دشت ارمو ۱۳۴ متر
نوع پمپ: سانتریفوژ
تعداد پمپها: ۲+۸
دبی کلی پمپ ها: ۱/۴۰ مترمکعب بر ثانیه
مدل پمپ: MC 200/2a