تعیین حد حریم و بستر و ساماندهی رودخانه قلی تپه

مشخصات پروژه:

 • موقعیت پروژه: بین گالیکش و مینودشت- استان گلستان- شمال ایران
 • نوع فعالیت: حفاظت روستاها و زمین‌های کشاورزی در مقابل سیل و تثبیت رودخانه
 • تعیین موقعیت روپرها
 • کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای گلستان
 • مرحله مطالعاتی: مطالعات مرحله اول و دوم

مشخصات عمومی:

 • مساحت حوضه آبریز: ۵۵ کیلومتر مربع
 • طول رودخانه: ۲۱ کیلومتر
 • عرض متوسط رودخانه: ۵ تا ۳۵ متر
 • دبی طراحی: ۶۰ مترمکعب بر ثانیه (با دوره بازگشت ۲۵ساله)

اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

 • اصلاح مقطع رودخانه
 • حفاظت سواحل رودخانه
 • تثبیت بستر رودخانه
 • سازه‌های کنترل فرسایش بستر
 • کنترل سیلاب بوسلیه دایک و دیواره
 • بازگشایی مجرا
 • سازه‌های خروجی
 • ترفیع دیواره‌های موجود
 • طوقه‌بری رودخانه
 • تعیین موقعیت روپرها