شبکه آبیاری کوشکی ترکمن و راجی

مشخصات پروژه:

  • موقعیت پروژه: استان خراسان شمالی- شمال شرق ایران
  • کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی
  • مرحله مطالعاتی: مطالعات مرحله اول، دوم وسوم

مشخصات شبکه آبیاری:

  • کل مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری: ۱۰۰۰ هکتار
  • سطح اراضی بهبود: ۵۰۰ هکتار
  • سطح اراضی توسعه: ۵۰۰ هکتار
  • حجم آب سطحی: ۱۰ میلیون مترمکعب
  • حجم آب زیرزمینی: ۲ میلیون مترمکعب

روش‌های آبیاری:

  • آبیاری سطحی

اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

شبکه آبیاری: ایستگاه پمپاژ: سد انحرفی: سد لاستیکی:
طول کانال اصلی: ۵/۵ کیلو متر
خط لوله اصلی: ۱/۳ کیلومتر
طول کانال درجه ۲: ۴/۵ کیلومتر
ارتفاع پمپاژ: ۴۲متر
نوع پمپ: سانتریفوژ
تعداد پمپها: ۵+۲
دبی پمپ: ۰/۷ مترمکعب بر ثانیه
مدل پمپ: ELa 200-400
طول سرریز: ۳۰متر
حجم آبگیر: ۰/۷ مترمکعب بر ثانیه
طول حوضچه آرامش: ۱۶متر
ارتفاع سد از پی:
پی: ۳/۸ متر
ارتفاع: ۳متر

دارای سامانه خودکار کنترل سدلاستیکی