سدهای کوتاه آذربایجان شرقی (بخش۱)

تبریز

 

اهر

 

هریس