شبکه فرعی آبیاری زنوز

مشخصات پروژه:

 • موقعیت پروژه: ۹۰ کیلومتر از تبریز
 • کارفرما: جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
 • مرحله مطالعاتی: مطالعات مرحله دوم

مشخصات شبکه آبیاری:

 • کل مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری: ۲۰۰۰ هکتار
 • سطح اراضی بهبود: ۲۰۰۰ هکتار

روش‌های آبیاری:

 • مساحت تحت پوشش آبیاری سطحی: ۵۰۰ هکتار
 • مساحت تحت پوشش آبیاری بارانیتحت فشار: ۱۰۵۰ هکتار
 • مساحت تحت پوشش آبیاری قطره‌ای: ۴۵۰ هکتار

اجزاء پروژه شبکه آبیاری:

 • طول کانال فرعی: ۴۶ متر
 • طول لوله اصلی: ۱۶۵ کیلومتر
 • طول لوله درجه ۲: ۱۲۵۱ کیلومتر